The Elven Company

סיום עבודה ותחילתה של עבודה חדשה

סשן ראשון

נשכרנו להגן על חומות העיר מגרץ מפני איום מהאיזור. עבודה שמנמנה שסיפקה אותנו לתקופה קצרה, עד שהעיר הותקפה. הגענו לקראת סוף הקרב וסייענו ככל שיכולנו. לאחר הקרב הגדול, הסתיים האיום ואיתו גם העמלה שלנו.

העבודה הבאה שלנו הגיעה באופן בלתי צפוי, דרך יורן, שיצר קשר עם סוחר נשק מגילונור וסגר איתו על ליווי פשוט. עלינו ללוות את אדרד הסוחר וכרכרותיו עד לאחת העיירות באיזור החזית, שם נספק את הסחורה לגראם שר הצבא המקומי ונקבל את שכרנו.

פגשנו את אדרד מחוץ לעיר, משהו הריח קצת חשוד מההתחלה. אדרד נראה כמי שמחזיק את הקלפים קרוב לחזה; במחשבה שניה, זה רק צפוי מסוחר נשק בזמננו. הנהגים שלו נראו קצת מפוקפקים. לא משהו בתור אנשי שיחה. יצאנו למסע מיד אחרי שילד קטן הגיע, זרק איזה שקיק לכיוון אדרד ורץ חזרה לעיר.

ביום השני למסע, מבין העצים הצפופים קפץ עלינו אמבוש של שישה לוחמים נועזים ועוד כמה שנשארו חבויים והמטירו עלינו חצים. מהר מאוד התבהר שהם לא סתם שודדי דרכים, הם נלחמו במיומנות רבה והיו חדורי מטרה גם כאשר המצב היה לרעתם. הנהגים של אדרד נפלו כמו זבובים, אדרד עצמו קפץ מתחת לכרכרה שהתהפכה על מנת להתחבא. אחד הפושעים תקף אותו ומצבו עדיין לא ידוע. פושע אחר קפץ על העגלה ההפוכה של אדרד והתחיל לפשפש בין הכלים, מחפש אחר דבר מה מסוים שלא נראה בנמצא.

לוחמים בעלי נסיון שכמונו, הגבנו במהירות, התפרסנו והכנו בהם קשות. חצים נורו, עצמות נשברו, השפעה מנטאלית הצליפה בהם ולבסוף נותרו מהם רק שניים, כאשר אחד מהם נכנע כנוהג שכירי חרב, והשני ישן שנת ישרים.

Comments

wickedbar donjim

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.