The Elven Company

מפגש שני

 • החבורה תחקרה את השודד השבוי
 • השודדים היו אמורים למצוא אבן או מפה. אחד משכירי החרב ידע מי שכר אותם אבל הוא היה מבין ההרוגים
 • יורן הרג את השודד השבוי
 • לנגבארד מצא על אדרד כסף ומכתב. המכתב מוען ל"קוויקטאנג" על ידי “סילברפורק”, הוא מודיע שמצא את המקום בו “הוקינגס” החביא את ה"סחורה". עם המכתב נשלחו גם מפה ורמז.
 • החבורה מצאה עקבות של שאר שכירי החרב. יורן הסייר הטיל קסם וזיהה ששכירי החרב נפגשו עם שלושה לוחמים אלפים מאומנים. על צווארם נמצא סימן הזיהוי של שלושה חצים.
  *סורן האלף זיהה את הסימן כסמלו של מסדר לוחמים שעוסק בדברים עתיקים במיוחד, של העידן שהיה לפני עידן הגזעים הצעירים כמו בני האדם. נראה שהם מחפשים את המפה והרמז שמצאנו.
  *אחרי לא מעט דיונים החבורה החליטה להשאיר את עגלת הנשק היחידה ששרדה את המתקפה בקרחת יער ולצאת לחפש את האוצר ששהשודדים חיפשו. יורן גילה שהמפה והרמז אצלו כבר זמן מה, והחליט לשתף.
  *אחרי הליכה לפי הסימון במפה הגענו למצוק. לפי המפה מצאנו גרם מדרגות חבוי
 • כשהתחלנו לטפס עליו חשבנו ששמענו רחש, אך לא מצאנו את מקורו
 • בקצה המדרגות מצאנו דלת ממולכדת. הדלת כולה היתה דלת מזוייפת, מצאנו את הדלת האמיתית חבויה כמה מטרים לידה.
 • מאחורי הדלת הגענו למערה טבעית. למשמע הקולות שלנו הגיחו מן המערה שני טרולים

Comments

wickedbar Ekadanta

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.